Sự khác nhau giữa các loại thành viên trong WordPress (Administrator, Author, Editor…)

(Kiến thức cơ bản cho websmater) WordPress định nghĩa 5 loại thành viên cơ bản, tương ứng 5 loại vai trò (Roles) khác nhau trong website, đó là: Administrator, Editor, Author, Contributor, and Subscriber. Thường thì chúng ta chỉ sử dụng đến vai trò Administrator (quyền quản trị website – cao nhất), tuy nhiên, các Roles còn lại cũng rất hữu ích mà có thể bạn chưa biết đến.

Bài viết sau sẽ giới thiệu 5 role trong WordPress và vai trò/chức năng/phân quyền cho từng role. Dựa vào từng mục đích cụ thể mà bạn có thể sử dụng/phân quyền cho user theo những role phù hợp nhất – tương ứng với vai trò của user đó trong website của bạn.

Sự khác nhau giữa các loại thành viên trong WordPress (Administrator, Author, Editor...)

Sự khác nhau giữa các loại thành viên trong WordPress

1) Vai trò của thành viên role Administrator

Administrator là thành viên có quyền cao nhất trong WordPress. Các quyền cơ bản của role Administrator gồm:

 • Thay đổi, chỉnh sửa theme.
 • Thêm, chỉnh sửa, bật/tắt các plugins.
 • Quản lí các widget.
 • Quản lí các tùy chọn.
 • Quản lí, duyệt các comment.
 • Thêm, xóa, chỉnh sửa các page, chủ đề, liên kết.
 • Viết bài, xóa, chỉnh sửa các bài viết.
 • Xuất bản các bài viết.
 • Quản lí và phân quyền cho các thành viên.
 • Upload file.
 • ……

2) Vai trò của thành viên role Editor:

Editor là thành viên có quyền cao thứ 2 trong WordPress. Các quyền cơ bản của role Editor bao gồm:

 • Duyệt các comment.
 • Quản lí các chủ đề.
 • Quản lí các liên kết.
 • Upload file.
 • Viết bài, chỉnh sửa bài viết của mình và của những người khác.
 • Xuất bản các bài viết.
 • Chỉnh sửa các page.

3) Vai trò của thành viên role Author:

Author là thành viên có quyền cao thứ 3 trong WordPress. Author về cơ bản chỉ có quyền để post bài trên WordPress mà thôi

 • Viết bài, chỉnh sửa bài viết của mình.
 • Xuất bản bài viết.
 • Upload file.

4) Vai trò của thành viên role Contributor:

Contributor trong WordPress chỉ có quyền chuẩn bị bài viết (draft), chỉnh sửa bản draft đó trước khi Administrator hoặc Editor xuất bản nó:

 • Viết bài
 • Nhưng không thể xuất bản bài viết, khi nào Administrator hoặc Editor duyệt thì bài mới được đăng.

5) Vai trò của thành viên role Subscriber:

Subscriber là role có quyền thấp nhất trong WordPress, user thuộc role này chỉ được xem nội dung website và theo dõi website (nhận được email khi có nội dung mới đăng)

 • Chỉ có thể đọc các bài viết.
 • Theo dõi website

Chúc vui !!

Leave a Reply