(Serial câu lệnh Linux) Phần 2- Các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu

(Phần 2- Các câu lệnh với file và thư mục /folder trong CentOS, Ubuntu) Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở, chủ yếu được sử dụng trên các máy chủ nhờ vào tính ổn định cao, khả năng bảo mật tốt và miễn…

Serial bài viết tổng hợp các câu lệnh trong Linux Serial này gồm các loạt bài viết sau:

Xin chia sẻ với các bạn một tài liệu tổng hợp câu lệnh trong Linux khá hay và chi tiết, tuy nhiên, tài liệu này viết bằng tiếng Anh. Các bạn có thể download tại đây.

Các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu
Các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu

Các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu

Các câu lệnh xem thông tin file và thư mục

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
  lsLấy danh sách tất cả các file và folder trong thư mục hiện hành
  ls tenthumucLiệt kê nội dung bên trong một thư mục
  ls -lNhư trên, nhưng liệt kê cả kích thước file, ngày cập nhật..
  ls -aLiệt kê tất cả các file ẩn
  pwdXuất đường dẫn của folder làm việc
  cdThay đổi folder làm việc đến một folder mới (tương tự như trong DOS)
  dfKiểm tra disk space
  duXem disk space đã dùng cho một số file nhất định

Các câu lệnh thao tác với file và thư mục (tạo, xóa, tìm kiếm, phân quyền…)

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
  mountGắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính
mount /mnt/floppy: lắp thêm ổ mềm.
umount /mnt/floppy: gỡ bỏ ổ mềm
mount /mnt/cdrom: lắp ổ CD-ROM.
  umountNgược với lệnh mount ở trên
  mkdirTạo một thư mục, ví dụ: mkdir tenthumuc
  touchTạo file mới
  rmdirXóa một thư mục (chỉ xóa được file rỗng), muốn xóa thư mục không rỗng, các bạn dùng lệnh sau: rm -rf
  mvĐổi tên hay di chuyển file hoặc folder
  rmXóa file
  cpCopy một hay nhiều file đến folder mới, ví dụ: cp taptinnguon taptindich
  chmod Phân quyền file, folder, cấu trúc: chmod quyen  tentaptin ,ví dụ:
chown -hR user:user folder/ : Đổi owner cho folder hay file.
  wgetDownload file.
  findTìm kiếm file, ví dụ:
– find  /etc  -name  inittab: tìm file có tên inittab trong /etc
– grep chuoi tentaptin: tìm kiếm chuoi trong tập tin tentaptin
  lprĐể in một file (phải có một số daemon hoạt động để quản lý máy in)
  lprmHủy lệnh in file ở hàng đợi của máy in
  lpqHiển thị danh sách hàng đợi của máy in
  echo chuoiSao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh

Các câu lệnh để xử lý với nội dung file

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
  wcĐếm số dòng, số kí tự… trong file
  catXem nội dung file
  moreXem nội dung tập tin theo trang
  lessXem nội dung tập tin theo dòng
  viKhởi động trình soạn thảo văn bản vi
  tail  Xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng cuối, muốn xem 100 dòng cuối thì dùng lệnh sau: tail 100 tenfile)
  headXem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu, muốn xem 100 dòng đầu thì dùng lệnh sau: head 100 tenfile)
  ln existingfile new-linkTạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)

Lệnh nén và giải nén trong Linux

LỆNH LINUXMỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
  tar  -cvfNén file/thư mục sang định dạng .tar
  tar  -xvfGiải nén file .tar
  gzip Chuyển file .tar sang .tar.gz
  gunzip Chuyển file .tar.gz về .tar
  tar -xzfGiải nén file .tar.gz, ví dụ:  tar -xvf archive.tar
  tar -zxvfGiải nén file .tar.bz2
  tar -jxvfGiải nén file .tar.gz2
  ln existingfile new-linkTạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
  tar -cvzpfNén một folder, ví dụ: tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder
  tar -tzf backup.tar.gzLiệt kê file nén gz
  unzip Giải nén file .zip

Ứng dụng các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu

Chỉnh sửa nội dung file text trong CentOS, Linux với VI

Để sửa nội dung file php.ini, các bạn dùng lệnh vi như sau:

vi /etc/php.ini

Nhấn insert để vào chế độ sửa nội dung file, sau khi sửa xong, các bạn nhấn insert 1 lần nữa để thoát khỏi chế đó sửa nội dung. Cuối cùng lưu lại bằng lệnh:

:wq

Các câu lệnh khác các bạn có thể dùng trong chương trình soạn thảo VI gồm:

:w – ghi vào tập tin
: x – lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
:wq – lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
:w – lưu vào tập tin mới
:q – thoát nếu ko có thay đổi
:q! – thoát không lưu
:r – mở tập tin đọc

Tạo một phân vùng mới trong Linux

Đầu tiên, tạo một thư mục trong /mnt bằng lệnh sau:

mkdir /mnt/ổ_đĩa_mới

Sau đó sử dụng lệnh mount:

mount /dev/source /mnt/ ổ_đĩa_mới

Trong đó /dev/source là thiết bị (tức phân vùng) bạn muốn lắp thêm vào hệ thống file.

Tìm kiếm file trong Linux

Để tìm kiếm file, bạn có thể dùng:

  • find : dùng cho các tên file
  • grep < tiêu chuẩn tìm kiếm>: để tìm nội dung trong file

Để xem một file, bạn có thể dùng:

  • more : hiển thị file theo từng trang.
  • cat < tên file>: hiển thị tất cả file.
  • head < tên file>: hiển thị các dòng đầu tiên.
  • tail < tên file>: hiển thị các dòng cuối cùng (có thể hữu ích trong những trường hợp như khi bạn muốn xem thông tin cuối cùng của một file hệ thống)

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply