Sám hối !

Ai cũng thế ít nhiều đều tội Chỉ khác nhau biết lỗi hay không Đời là bể khổ mênh mông Khéo nương Phật pháp thoát vòng trầm luân!.. Nếu trước kia vô minh Con đã phạm lỗi lầm Nay sám hối ăn năn Nguyên ngăn… Read More